Tisk
PDF

Zápis 25. 9. 2012

Napsal uživatel Horáková Hana - 19 Listopad 2012.

Zápis z členské schůze SRPŠ ze dne 25. září 2012

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha)

Program:

1. Přivítání, prezence, seznámení s programem

2. Informace ředitelky školy

3. Zvolení výboru SRPŠ pro školní rok 2012-2013

4. Volby do školské rady

5. Zmocnění předsedy SRPŠ k jednání jménem sdružení

6. Usnesení, závěr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1. Schůzi zahájila jednatelka SRPŠ p. Horáková přivítáním všech přítomných, požádala o podepsání prezenční listiny a seznámila s programem.

Ad 2. Ředitelka školy  - Mgr. Martina Holubová, informovala o činnosti školy v loňském školním roce, o opravách, doplnění pomůcek a inventáře školy. Poděkoval SRPŠ za finanční i jinou pomoc při práci školy a organizování akcí jako byl oslavy 80. výročí založení školy, školní ples a konec školního roku. Vyjádřila naději, že SRPŠ bude stejně jako dosud přispívat svou činností ke zlepšování školního prostředí, smysluplného využití volného času dětí i pomocí při akcích školy. Na závěr vyzvala přítomné, aby se seznámili s prezentací a novinkami na webových stránkách školy.

Ad 3. Rodičovskou radou dle stanov (čl.IX) byl jednomyslně zvolen výbor SRPŠ ve složení – předseda: Mgr. Hana Horáková (nar. 9. 1. 1977, Hodslavice 527), místopředseda p. Renata Nováková (30. 9. 1974, Hodslavice 215), hospodář p. Taťána Vránová (narozena 12. 4. 1973, Hodslavice 509). Funkční období nově zvoleného výboru podle čl.IX stanov : 2 roky, tj. do 25. 9. 2014.

Ad 4. Svou práci ve školské radě ukončila k 30. 6. 2012 paní Mgr. Marta Hloušková (odchod do důchodu) a její nástupkyní byla zvolena Bc. Kateřina Hubeňáková.

Ad 5. Výbor zmocňuje předsedkyni Mgr. Hanu Horákovou osobou pověřenou jednat jménem sdružení (podle č.XI), předsedkyně jedná jménem sdružení ve všech věcech
samostatně.

Ad 6. Členská schůze bere na vědomí: a) Informaci ředitele školy o spolupráci se SRPŠ a činnosti školy; b) změnu zástupce ve školské radě. Členská schůze schvaluje Mgr. Hanu Horákovou ve funkci předsedkyně a osobou pověřenou jednat jménem sdružení, místopředsedkyni p. Renatu Novákovou, hospodářkou p. Taťánu Vránovou pro školní rok 2012/2013.

Zapsala:  Nováková

Nabídka

Možnosti

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015