Tisk
PDF

Stanovy

Napsal uživatel Administrator - 16 Listopad 2012.

Stanovy občanského sdružení

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice

Článek I.

Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice

Zkráceně: „sdružení“

Sídlo: ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice, Hodslavice 300, 74271 Hodslavice

Článek II.

Právní postavení sdružení

1, Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, zákonné zástupce a další občany na základě společného zájmu.

2, Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, která zastupuje zájmy dětí a mládeže.

3, Sdružení je právnickou osobou.

Článek III.

Cíl činnosti sdružení

1, Cílem sdružení je poskytovat škole účinnou dobrovolnou pomoc při plnění jejího poslání a pomáhat při koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a jiných institucí. Ke splnění těchto základních cílů sdružení:

 • spolupracuje s vedením školy, předkládá podněty k výchovně vzdělávací koncepci školy,
 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování,
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování prostředí, ve kterém se děti a žáci vzdělávají,
 • aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy ve školství a na úseku sociální politiky vůči rodině i mládeži,
 • podporuje spolupráci školy s dalšími tuzemskými i zahraničními školami,
 • podporuje sociálně slabé žáky školy,
 • zapojuje se do dotačních a grantových programů určených na podporu sportovních, kulturních a jiných aktivit ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice.

Článek IV.

Členství

1, Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2, Členství ve sdružení je dvojího druhu:

 • individuální členství (rodiče žáků školy, ostatní osoby)
 • kolektivní členství (právnické osoby)

 

Rodiče žáků se stávají členy Sdružení na kalendářní rok, zaplatí-li sdružení stanovený finanční příspěvek. Dokladem členství je potvrzení o zaplacení příspěvku. Ostatní členové jsou přijímáni do sdružení na základě písemné přihlášky. O přijetí do sdružení rozhoduje rodičovská rada. Dokladem členství ostatních osob a právnické osoby je písemné potvrzení o členství vydané rodičovskou radou.

3, Zánik členství:

 • vystoupením člena písemným oznámením rodičovské radě
 • nezaplacením členského příspěvku do 2 měsíců ode dne splatnosti
 • zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
 • zánikem sdružení
 • úmrtím člena nebo jeho zánikem v případě právnické osoby

Článek V.

Práva a povinnosti členů

1, Člen má právo zejména:

 • podílet se na činnosti sdružení, zúčastnit se valné hromady
 • volit do orgánů sdružení
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení

 

2, Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení
 • uhradit schválený členský příspěvek sdružení
 • nepoškozovat zájmy a dobré jméno sdružení

Článek VI.

Orgány sdružení

1, Valná hromada

2, Rodičovská rada

3, Výbor

4, Revizor

Článek VII.

Valná hromada

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji všichni členové sdružení. Schází se podle potřeby, minimálně však jednou za školní rok. Valnou hromadu svolává výbor. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně patnáct členů sdružení.
 • Rodiče a zákonní zástupci žáků každé třídy ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice se zúčastní valné hromady osobně, nebo v zastoupení jiného člena sdružení.
 • Valná hromada je usnášeníschopná, pokud disponuje alespoň čtvrtinou hlasů všech členů sdružení. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné, přičemž zastupující člen disponuje i hlasy zastoupených. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže je pro návrh prostá většina hlasů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.
 • Valná hromada:
 1. schvaluje stanovy sdružení a změny těchto stanov,
 2. schvaluje zásady hospodaření a případně další interní předpisy, jakož i jejich změny,
 3. rozhoduje o výši členských příspěvků,
 4. projednává cíle, resp. plán činnosti na příští období,
 5. projednává a schvaluje rozpočet na příští období,
 6. schvaluje účetní závěrku,
 7. rozhoduje o zániku sdružení,
 8. je oprávněná rozhodnutím udílet závazné pokyny či omezit kompetence výboru a rodičovské radě,
 9. rozhoduje o dalších věcech, které si vyhradí,
 10. jmenuje členy rodičovské rady v případě ad čl. VIII., bod 3, písm. b) stanov.

Čl. VIII

Rodičovská rada

 • Rodičovská rada je složená zpravidla ze zástupců delegovaných jednotlivými třídami ZŠ a MŠ, případně dalších členů sdružení, kteří o funkci člena Rodičovské rady projeví zájem a splňují podmínky dané v čl. IV.
 • Počet členů rodičovské rady zpravidla odpovídá dvojnásobku počtu tříd. Může být i vyšší nebo nižší. Maximální počet členů rodičovské rady je však 27.
 • Členem rodičovské rady se člen sdružení, splňující podmínky čl. IV., stává od okamžiku projevu vůle.
 • Funkční období členů rodičovské rady je 1 rok.
 • Rodičovská rada se schází podle potřeby na návrh výboru, jinak příslušné věci projednává elektronickou komunikací.
 • Ve věcech jí příslušných rozhoduje rodičovská rada hlasováním. Připouští se vyjádření hlasovací vůle člena rodičovské rady elektronickou komunikací. Pro přijetí návrhu je potřebná prostá většina hlasujících členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru, v případě jeho neúčasti na hlasování hlas místopředsedy. Technické podmínky hlasování (včetně lhůt k vyjádření vůle hlasujícího) stanoví výbor.
 • Hlasovací pravidla může rodičovská rada na návrh výboru s přihlédnutím ke konkrétnímu případu upravit tak, aby byl zajištěn předpoklad spravedlivého rozhodování (např. hlasování o finančních otázkách ve prospěch konkrétní třídy ZŠ či MŠ).
 • Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rodičovská rada.
 • Rodičovská rada
 1. poskytuje nezbytnou součinnost výboru ve věcech operativního řízení sdružení,
 2. na návrh výboru posuzuje záležitosti překračující rámec běžné operativní správy a rozhoduje o nich,
 3. projednává plán činnosti na další období předložený výborem, případně rozhoduje o jeho úpravách
 4. projednává případné náměty, připomínky či stížnosti členů sdružení a rozhoduje o nich,
 5. na návrh výboru rozhoduje o vytvoření pracovních skupin pro řešení jednotlivých problémů,
 6. vykonává případné další kompetence, svěřené valnou hromadou.

Čl. IX

Výbor

 • Výbor má tři členy - předsedu, místopředsedu, hospodáře.
 • Členové výboru jsou voleni rodičovskou radou, a to ze členů rodičovské rady. Jejich funkční období jsou dva roky.
 • Výbor se schází podle potřeby.
 • Řídí činnost sdružení v období mezi zasedáním valné hromady a postupuje dle pokynů udělených rodičovskou radou, případně valnou hromadou.
 • Výbor:
 1. odpovídá za hospodaření a naplňování cílů sdružení,
 2. vydává stanoviska sdružení a reprezentuje sdružení navenek,
 3. předkládá rodičovské radě k rozhodnutí záležitosti překračující rámec běžné operativní správy, nebo s finančními dopady, které překračují kompetence Výboru (ve smyslu Zásad hospodaření),
 4. předkládá rodičovské radě k projednání případné náměty, připomínky či stížnosti členů sdružení, společně s vlastními stanovisky či návrhem řešení,
 5. předkládá rodičovské radě a valné hromadě k projednání plán činnosti pro další období,
 6. předkládá valné hromadě ke schválení návrh rozpočtu,
 7. předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku.

Čl. X

Revizor

Revizor je volen valnou hromadou na stejné volební období jako výbor. Revizor provádí dozor nad hospodářskou činností sdružení. Na valné hromadě podává zprávu o hospodaření sdružení za uplynulé období.

Čl. XI

Jednání jménem sdruženi

 1. Jménem sdružení jedná výbor. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.
 2. Výbor může v určité věci písemně zmocnit jiného člena sdružení k jednání jménem sdružení.

Čl. XII

Hospodaření

 1. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, granty, dotace a občasné doplňkové příjmy z činnosti v souladu s cíli sdružení.
 2. Majetek sdružení slouží k zajištění činnosti sdružení a k naplňování jeho cílů, zejména pro materiální a finanční pomoc ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice.
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu, sestaveného výborem v součinnosti s rodičovskou radou a schváleného valnou hromadou.
 4. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy a Zásadami hospodaření, které jsou po schválení Valnou hromadou závazným interním předpisem.

Čl. XIII

Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Valné hromady
 • rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 1. Zaniká-li Sdružení dobrovolným rozpuštěním, připadne veškerý majetek ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice

Čl. XIV

Závěrečná a přechodná ustanovení

 1. Do ustavení rodičovské rady a výboru vykonává její pravomoci přípravný výbor sdružení.
 2. Do prvního ustanovení rodičovské rady a výboru jedná jménem sdružení zmocněnec přípravného výboru.
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti registrací sdružení.

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka

Možnosti

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015