Tisk
PDF

Žákovský parlament

Žákovský parlament je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity…

Žákovský parlament

Žákovský parlament by měl zastávat funkci jakéhosi prostředníka zajišťujícího komunikaci mezi žáky , učiteli, veřejností. Měl by přispívat ke zkvalitňování vzájemné spolupráce a zlepšování vztahů ve školním prostředí. Měl by sloužit k tomu, aby se žáci mohli aktivně zapojit do dění ve škole, aby mohly být prosazeny jejich zajímavé náměty, názory a připomínky. Zároveň by úkolem parlamentu mělo být prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd prosadit určité myšlenky mezi žáky.

 

Cíle parlamentu:

 • Být prostředníkem mezi žáky, učiteli, zajišťovat zpětné vazby.
 • Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
 • Dohlížet na dodržování školního řádu.
 • Pomáhat při organizaci chodu školy.
 • Podílet se na vytváření příznivého klimatu školy.
 • Členové parlamentu mají právo podávat návrhy a náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd., na případné realizaci návrhů a změn se budou podle svých možností podílet.

 

Stanovy žákovského parlamentu:

 • Stanovy žákovského parlamentu (dále jen ŽP) jsou platné vždy pro daný školní rok a musí být schváleny nadpoloviční většinou hlasů členů ŽP.
 • Každá třída si volí do ŽP dva zástupce. V ŽP mohou pracovat žáci 3. – 9. ročníku.
 • Členové ŽP jsou voleni na jeden školní rok svými spolužáky třídy na začátku příslušného školního roku. Zvolený zástupce musí se svou novou funkcí souhlasit.
 • Členem ŽP nesmí být žák, který se dopustil závažného porušení školního řádu.
 • Člen ŽP může být odvolán svými spolužáky ve třídě, a to nadpoloviční většinou hlasů.
 • ŽP má právo odvolat na základě závažných důvodů každého člena žákovského parlamentu, a to nadpoloviční většinou hlasů.
 • Člen ŽP je povinen účastnit se všech zasedání. V případě neúčasti je nutné se omluvit zodpovědnému vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, popřípadě zajistit za sebe náhradu.
 • Zasedání školního parlamentu se konají minimálně jednou za měsíc.
 • Členové ŽP pravidelně a pravdivě informují své spolužáky o obsahu všech zasedání ŽP.
 • ŽP nemá právo zasahovat do záležitostí, které jsou výhradně v kompetenci vedení školy. Není oprávněn vydávat taková rozhodnutí, která jsou v rozporu se školním řádem.
 • Při hlasování má každý člen ŽP vždy jeden hlas, platí rovnoprávnost postavení všech členů.

 

Povinnosti a práva členů parlamentu:

Člen ŽP :

 • Má právo kultivovanou formou vyjádřit své názory a požadavky
 • Má právo se dotazovat všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.
 • Má právo být seznámen s vyřešením probíraných problémů a připomínek.
 • Má právo aktivně se podílet na chodu školy.
 • Má povinnost účastnit se setkání ŽP.
 • Má povinnost tlumočit závěry ŽP žákům ve své třídě.

Nabídka

Možnosti

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015